To Top
首页 > 杂记 > 正文

others

标签:others


目录

https://github.com/imhuay/Algorithm_Interview_Notes-Chinese

算法

c++

机器学习

网盘链接

https://blog.csdn.net/q361239731/article/details/81012904

周志华机器学习+统计学习基础PDF 链接: https://pan.baidu.com/s/1xIl6Zz1sd6F92EByNUCoCg 密码: 5c47 林轩田机器学习基石&机器学习技法(带字幕) 链接: https://pan.baidu.com/s/1PhKT9TWM3kBSNQcV3H2JXA 提取码: 3j2j 吴恩达-机器学习-斯坦福大学课堂(带字幕,黄海广翻译) 链接: https://pan.baidu.com/s/1RJXPPWJKSdxe0xfz0WDtdg 密码: zi6t 网易云链接:https://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=1004570029 吴恩达-深度学习(带中文字幕) 网易云链接:https://mooc.study.163.com/smartSpec/detail/1001319001.htm 徐亦达-机器学习(开源) 链接: https://pan.baidu.com/s/1M1reV0pIcbVwTcXKq7qZbw 密码: mw3i 自然语言处理NLP&机器学习导论(中科院宗成庆&哈工大关毅&上交大张志华) 链接: https://pan.baidu.com/s/1xF7iK0Zk_9tLeiUr3g7TpA 密码: v8yk

kkt:

https://www.cnblogs.com/liaohuiqiang/p/7805954.html

拉格朗日乘子法:

https://blog.csdn.net/lijil168/article/details/69395023

gbdt:

https://www.jianshu.com/p/0e5ccc88d2cb

xgboost:

https://www.jianshu.com/p/7467e616f227

hmm crf:

http://www.scofield7419.xyz/

fm:

https://blog.csdn.net/itplus/article/details/40534885

w2v:

https://blog.csdn.net/itplus/article/details/37969519

L1/L2/最小二乘:

https://www.zhihu.com/question/20447622

proximal

https://yq.aliyun.com/ziliao/408453

深度学习

lstm vanishing

https://weberna.github.io/blog/2017/11/15/LSTM-Vanishing-Gradients.html


原创文章,转载请注明出处!
本文链接:http://daiwk.github.io/posts/other-others.html
上篇: k8s常用命令
下篇: scrapy安装

comment here..